Servicii fractionate

OBTINERE CERTIFICAT CONSTATATOR

Certificatul constator detaliat al unei societati poate fi obtinut si predat catre clientul nostru in termen de 24 de ore de la solicitare.

Acesta va poate fi solicitat de catre institutiile bancare, in cazul participarii la o licitatie publica, pentru obtinerea unei vize, la notariat in cazul in care solicitati, de exemplu o procura data de catre societatea dumneavoastra catre o terta persoana, pentru Casa de Asigurari de Sanatate, precum si in alte situatii.

Fata de certificatul constatator emis la infiintarea societatiii sau in urma efectuarii unei mentiuni, ce atesta adresa la care este inregistrat sediul social sau punctul de lucru al unei societati, precum si cel eliberat pentru activitatile autorizate, certificatul constatator in forma extinsa emis de Registrul Comertului contine: date despre asociati si cota de participare la capitalul social, numele administratorului si perioada exercitarii acestei calitati, date despre sucursale sau filiale inregistrate, date privind valabilitatea spatiului cu destinatie de sediu social sau al punctui de lucru, activitatile autorizate la terti etc.

REZERVARE DENUMIRE

Serviciul la care ne referim aici, ce consta obtinerea dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei, va fi prestat cu rapiditatea necesara si predarea catre clientul nostru a inscrisului in termen de 24 de ore sau mai putin, in functie de volumul de activitate al societatii noastre.

Tot ce trebuie sa faceti dumneavoastra este sa reflectati si sa transmiteti societatii noastre intre 3 si 5 variante de denumire, pe care le agreati.

Potrivit art. 30 din Legea 26/1990 firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza, iar dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei se dobandeste prin inscrierea acesteia in registrul comertului.

Firma unui comerciant, persoană fizica, se compune din numele comerciantului scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia.

Firma unei intreprinderi familiale trebuie sa cuprinda numele membrului de familie la initiativa caruia se infiinteaza, cu mentiunea “intreprindere familiala”, scrisa in intregime.

Nici o mentiune care ar putea induce in eroare asupra naturii sau intinderii comertului ori situatiei comerciantului nu poate fi adaugata firmei. Se vor putea face mentiuni care sa arate mai precis persoana comerciantului sau felul comertului sau. Cand o firma noua este asemanatoare cu o alta, trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea mai precisa a persoanei, fie prin indicarea felului de comert exercitat sau in orice alt mod. Oficiul registrului comertului va refuza inscrierea unei firme care, neintroducand elemente deosebite in raport cu firme deja inregistrate, poate produce confuzie cu acestea.

Se interzice inscrierea unei firme care contine cuvintele: “ştiinţific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “şcoală”, “şcolar” sau derivatele acestora. Inscrierea unei firme care contine cuvintele: “naţional”, “român”, “institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.

Inscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, în circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social.

Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime “societate cu raspundere limitata” sau “S.R.L.”

Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert, numele/denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare si, daca este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

INTOCMIRE ACT CONSTITUTIV

Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;

b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandita simpla;

c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscriptie publica.

Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul Registrului Comertului si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

a) datele de identificare ale asociatilor;

b) forma, denumirea si sediul social;

c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

f) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori,respectiv ale primului auditor financiar;

g) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

h) sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea

unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza o data cu

societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are în vedere o atare infiintare;

i) durata societatii;

j) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

INTOCMIRE CONTRACT DE COMODAT

In cazul in care aveti nevoie de un contract de comodat si nu va puteti descurca singuri, va putem ajuta noi prin intocmirea, redactarea si remiterea catre dumneavoastra a acestuia, in momentul prezentarii la sediul nostru.

Potrivit art. 2146 Cod Civil, contratul de comodat (imprumutul de folosinta) este contractul cu titltu gratuit prin care o parte, numita comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilate parti, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp.

Contractul de comodat poate fi valabil incheiat pentru o perioada nedeterminata, potrivit Codului Civil in vigoare, asadar in cuprinsul acestuia trebuie sa se stipuleze in mod expres, perioada pentru care poate produce efecte juridice intre partile contractante.

Comodatarul este tinut sa pazeasca si sa conserve bunul imprumutat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar, putand sa il foloseasca decat in conformitate cu destinatia acestuia determinata prin contract ori, in lipsa, dupa natura bunului. El nu poate permite unui tert sa il foloseasca decat cu aprobarea prealabila a comodantului.

Comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la implinirea termenului convenit sau, in lipsa de termen, dupa ce s-a folosit de bun potrivit conventiei.

Comodantul poate cere restituirea bunului inainte de implinirea termenului convenit la incheierea conventiei atunci cand are el insusi o nevoie urgenta si neprevazuta de bun, atunci cand comodatarul decedeaza sau atunci cand acesta isi incalca obligatiile ce cad in sarcina sa.

INTOCMIRE ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV

In situatia in care se modifica prevederile sau anumite date, ce au fost inserate in ultimul Act Constitutiv Actualizat al societatii este necesar a se intocmi si emite un act aditional in care sa se mentioneze in mod expres modificarea adusa acestuia.

Orice act aditional, insotit de anexa aferenta, ce aduce o modificare la actul constitutiv al societatii se va publica in Monitorul Oficial Partea a IV a, pentru realizarea opozabilitatii fata de terti.

Actul Aditional ce modifica sau completeaza prevederile Actului Constitutiv, va cuprinde in mod obligatoriu datele societatii (sediul social, nr. inregsitrare in Regsitrul Comertului, codul unic de inregistrare, sediul social), numele, datele de identificare ale asociatului unic sau asociatilor (nume, prenume, cetatenia, seria si nr. C.I., CNP, datele din pasaport sau cartea de indetitate a cetateanului strain, date emiterii cartii de identitate si perioada de valabiliatate a acesteia,  autoritatea emitenta, prenumele parintilor, daca este cazul, calitatea acestora in cadrul societatii), precum si orice alte date necesare.

Inscrisul trebuie semnat olograf de catre fiecare asociat in parte aplicandu-se, totodata stampila societatii emitente.

INTOCMIRE DECIZIE/HOTARARE A.G.A.

In situatia in care se modifica prevederile sau anumite date, ce au fost inserate in ultimul Act Constitutiv Actualizat al societatii este necesar a se intocmi si emite pe langa actul additional la actul constitutiv, ce se va publica in Monitorul Oficial Partea a IV a, in vederea realizarii opozabilitatii fata de terti, si decizia asociatului unic sau hotararea A.G.A. in care sa se stipuleze modificarea adusa acestuia.

Decizia asociatului unic sau hotararea A.G.A. va cuprinde in mod obligatoriu datele societatii (sediul social, nr. inregsitrare in Regsitrul Comertului, codul unic de inregistrare, sediul social), numele, datele de identificare ale asociatului unic sau asociatilor (nume, prenume, cetatenia, seria si nr. C.I., CNP, datele din pasaport sau cartea de indetitate a cetateanului strain, date emiterii cartii de identitate si perioada de valabiliatate a acesteia,  autoritatea emitenta, prenumele parintilor, daca este cazul, calitatea acestora in cadrul societatii), precum si orice alte date necesare.

Inscrisul trebuie semnat olograf de catre fiecare asociat in parte aplicandu-se, totodata stampila societatii emitente.

INTOCMIRE DELEGATIE

Delegatia reprezinta inscrisul sub semnatura privata prin care o persoana fizica sau juridica este imputernicita sa reprezinte o alta enitate in relatiile cu o autoritate de drept public privat.

Este necesar sa cunoasteti faptul ca, delegatia reprezentata printr-un inscris sub semnatura privata nu poate fi opusa si prezentata catre orice autoritata, de cele mai multe ori fiind necesara o procura notariala de reprezentare, ce poate fi valabila pe o perioada maxima de 3 ani.

CONSULTANTA

Serviciul de consultanta presupune informarea clientilor cu privire la aspecte legate de procedura la Registrul Comertului, infiintari enitati cu sau fara personalitate juridica, mentiunile aferente acestora precum si consultanta juridica de specialitate in materie de drept civil, procedura civila, contencios admnistrativ, etc asa cum puteti observa si in meniul Litigii.

Onorariul pentru consultanta se va percepe numai in situatia in care hotarati sa nu continuati colaborarea cu noi.

De exemplu, in cazul in care va deplasati la sediul nostru pentru a demara infiintarea unui S.R.L., iar dupa consultanta juridica de specialitate, decideti ca nu mai doriti demararea infiintarii enitatii, din motive intemeiate, noi vom percepe doar onorariul de consultanta, iar in situatia in care hotarati infiintarea societatii, onorariul nostru pentru consultanta nu va fi inclus in pretul prestarii acestui serviciu, acesta fiind prestat in mod gratuit.

De asemenea, noi va putem sustine chiar daca nu optati pentru  o colaborare cu societatea noastra, consultanta telefonica fiind gratuita !